تبلیغات
زهرای علی - شبهه در ظهور
زهرای علی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
پنجشنبه 12 تیر 1393 :: نویسنده : زهرای علی

گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»؛ اسماعیل شفیعی سروستانی؛ هجوم مغولوار لشکر وحشت سلفی، داعش، به سرزمین «عراق» پس از «سوریه»، به ناگهان زنگ خطر را برای ساکنان شرق اسلامی به صدا در آورد. پیشروی عجیب و غریب در جغرافیای بزرگی از دو سرزمین سوریه و عراق، کشتار بیرحمانه و مثال زدنی بیگناهان شیعه، مثله کردن اجساد، ذبح بیگناهان و شعار دولت اسلامی عراق و شام و بالأخره پرچم سیاه این جنایتکاران، این گمان را به ذهن بسیاری از ساکنان «ایران»، عراق و «بحرین» و ... متبادر ساخت که این واقعه در مسیر خروج سفیانی و پیشقراولان آن است. همان که در روایات ائمّة دین(ع) از او و هجمهاش، به عنوان اوّلین نشانة حتمیّة ظهور یاد شده است...
ت.
 
 
برخی شباهتها در اقوال و اعمال گروه داعش سلفی با همة آنچه که روایات اسلامی دربارة سفیانی و عملکرد لشکریانش بیان کردهاند، این گمان را تقویت میکرد.
 
 
نام سفیانی با سرزمین «شام» پیوند خورده است. بنابر گفتة یاقوت حموی در جلد سوم «معجم البلدان»، شام شامل سرزمینهایی از رود «فرات» تا سرزمینهای همجوار «عریش» در «مصر» است. پهنای آن از کوههای «طی» به سوی «قبله» تا دریای «مدیترانه» است. شهرهای مهمّ «منیح»، «حلب»، «حماة»، «حمص»، «دمشق»، «المعرّة»  و «بیتالمقدّس» در وسط آن منطقه قرار دارند و در ساحل دریا در آن منطقه نیز شهرهای «انطاکیه»، «طرابلس»، «عکا»، «صور»، «عسقلان» و... قرار دارد. (1) این در حالیاست که امروزه، نام شام بلافاصله کشور سوریه و پایتخت آن، دمشق (هشام) را متبادر به ذهن میسازد.
 
 
مستندات بسیاری بر حوادث شام، در سالهای قبل از ظهور کبرای امام زمان(عج) اشاره میکنند. مهمترین آنها حسنة جابر در کتاب «الغیبة» نعمانی، ص 186، است که از امام محمّد باقر(ع) نقل میکند که فرمودند: «ای جابر! قائم ظهور نمیکند تا آنکه فتنهای شام را فراگیرد و اهل شام به دنبال خلاصی از آنند؛ امّا راهی برای آن نمییابند.» (2)
 
 
در کتاب «عقد الدّرر» روایتی آمده است که میفرماید: «در شام فتنهای خواهد بود که آغازش همچون بازی کودکان است. هر چه این فتنه از یک طرف آرام و خاموش میشود، از جانب دیگر سربرمیآورد و پایان نمیپذیرد تا آنکه منادی از آسمان ندا سر میدهد. آگاه باشید که تنها فلانی امیر است...» (3)
 
 
چنانکه میبینید، این حدیث اگر چه از نظر اهل حدیث، مستنداتش ضعیف خوانده میشود، امّا بر مجموعهای از وقایع رفته بر سرزمین سوریه، طیّ دو سال اخیر گواهی میدهد.
 
 
همچنین از رسول اکرم(ص) روایت شده است که فرمودند: «بعد از من، چهار فتنه‏ برای شما پیدا می‏شود: در فتنة اوّل: [ریختن] خونها حلال خواهد شد. در فتنة دوم: [ریختن] خونها و [غصب] اموال حلال می‏شود. در فتنة سوم: [ریختن] خونها و [غصب] اموال و ناموس مردم حلال خواهد شد. فتنة چهارم، فتنه‏ای است شدید و تاریک که حرکت آن نظیر حرکت کشتی است در دریا؛ به طوری که احدی از مردم، از شرّ آن ملجأ و پناهی نخواهند داشت. از شام‏ شروع می‏شود و عراق را فرا میگیرد و جزیره را  با دست و پای خود میکوبد. در آن فتنه، مردم نظیر پوستی که دبّاغی شود، دچار بلا میشوند، در آن موقع، احدی از مردم قدرت ندارد که (به فتنه‏انگیزها) بگوید: بس است، از هر ناحیه‏ای که آن فتنه را رفع کنند، از ناحیة دیگری سر برون خواهد کرد.» (4)
 
 
طیّ این ایّام، جمع بزرگی از مسلمانان، به ویژه شیعیان که جسته و گریخته روایات و احادیثی دربارة وقایع سخت و شورشهای اجتماعی (فتنه) قبل از ظهور امام(ع) به گوششان خورده بود، از خود میپرسیدند: آیا میان آنچه امروز در سوریه میگذرد و آن اخبار آخرالزّمانی رابطهای وجود دارد؟
 
 
در ایران نیز برخی با شتاب فراوان سعی در مصداقسازی شخصیّتهای سیاسی، اجتماعی امروز و حاضر در مناصب کردند و در پی مرحوم بهلول، نشانههای سفیانی را در لشکرگاه سوریه جستوجو میکردند.
 
 
در اوج جریان مصداقسازی و انتشار لوح فشردة ظهور نزدیک است، نگارنده در یکی از شمارههای موعود، مقالهای با عنوان اندر حکایت شعیب بنصالح منتشر ساخت و با نفی تطبیق این شخصیّت با آقای محمود احمدینژاد و مستند به روایات اسلامی، همگان را از مصداقسازی شخصیّتهای آخرالزّمانی برحذر داشت.
 
 
بالا گرفتن فتنه در عراق و هجمة گروه تروریستی داعش بر سرزمینهای شیعی عراق، طیّ یکی دو هفتة اخیر، دیگر بار تنور مصداقسازی را گرم کرده و بر این شبهه دامن زده شد که شاید به راستی داعش و همة آنچه که با درندهخویی و سبعیّت بر سر شیعیان مظلوم عراق میآورد، پیشقراولان خروج سفیانی و بلافاصله پس از آن، ظهور حضرت ولیّ عصر(عج) باشد.
 
 
آنچه که باعث تقویت این شبهه شده، عبارتند از:
1. آغاز فتنهها از سوریه، به عنوان یکی از مناطق مهم و مرکزی شامات قدیم؛
2. پوشش ظاهری تروریستها (دستار سیاه، پیراهن، شلوار و....)؛
3. هیئت ظاهری (محاسن بلند)، بیرق سیاه منقوش با  دو شعار لااله الّا الله و محمّد رسول الله؛
4. سردادن شعارهای سلفی و تکفیری و اظهار ضدّیت تمام عیار با رویکرد شیعی و سنّتهای شیعیان؛
5. کشتار بیرحمانه (ذبح، مثله اجساد و...) و اعمال شنیع مشمئز کننده؛
6. ارائة برخی نشانههای گمراه کننده، مانند اظهار علاقة مفتی سلفی، عرعور برای گردآوردن تروریستها، زیر پرچم سفیانی، راهاندازی گردانهای یزید و معاویه، انتخاب لقب سفیانی برای ترکی النبعلی پدر معنوی داعش و...
 
 
روایات رسیده و موجود در منابع و مصادر شیعی و سنّی، دربارة وقایع قبل از ظهور کبرا و خیزش سفیانی و اعمال و اقوال او و سپاهیانش، توضیحاتی ارائه میکند که هر ناظر بیطرفی در وقت مشاهدة وضعیّت سالهای اخیر سوریه و عراق، جای این احتمال را دور از نظر نمیبیند که این وقایع مصادیق نشانههای ارائه شده در روایاتند؛ برای مثال رسول اکرم(ص) فرمودند:
 
 
«مردی از دل دمشق خروج میکند که به او سفیانی میگویند و همة پیروانش از نژاد کلب هستند. به قدری خون میریزد که نوبت به شکافتن شکم زنان و سر بریدن کودکان میرسد. تیرة قیس در برابرش قیام میکند. همه را میکشد و کسی نمیتواند از خود دفاع کند...» (5)
 
 
تجربة حرکتهای موذیانه، حیلهگرانه و کینجویان صلیبی و صهیونی نشان میدهد که آنان هماره از زمینههای فرهنگی موجود در میان سنّتها، آئینها، باورها و علایق ساکنان شرق اسلامی، حدّاکثر استفاده را برای دستیابی به مقاصد پلید استعماری خود بردهاند. اینهمه درحالیاست که هماره در میان عموم اقوام و ملل، جماعتی شتابزده، متعصّب و با روحیة هیجانی پیدا میشوند که به اتّکای کمترین اطّلاعات و آگاهی در حرکتی عجولانه و احساسی، سبب به وجود آمدن جریانهای اجتماعی، سیاسی شده و خسارات بسیاری را به خود و جامعة خود وارد ساختهاند.
 
 
طیّ دو یا سه دهة اخیر، ساکنان ایران، عراق، مصر و دیگران، برای جبران خسارات حاصل از شکلگیری فرقههای آخرالزّمانگرا و موعودگرا تاوان سنگینی در حوزههای فرهنگی، سیاسی، امنیّتی و حتّی اقتصادی پرداختهاند.
 
 
از اوّلین روزهای شکلگیری دو جریان فرقهای وهّابیت و بهائیت (در قرن دوازدهم هجری) اوّلی در مهمترین نقطة کانون جهان اهل سنّت، یعنی «حجاز» و دومی در مهمترین نقطة کانونی جهان شیعی، یعنی ایران، تا به امروز صدها فرقة کوچک و بزرگ در نقاط مختلف، از جهان اسلام به وجود آمده و جمع بزرگی از مردم را با خود همراه ساخته و با جریانسازی مذهبی، اجتماعی و حتّی سیاسی، خسارات بزرگی را به کیان فرهنگی و مادّی مسلمانان وارد ساختند. تجربه نشان میدهد که بخش بزرگی از این جریانات  با همة تعصّب مذهبی و ادّعاها، به نهادهای امنیّتی رژیمهای غربی و صهیونی متّصل بوده و به ایفای نقش و مأموریت مشغول بودهاند. جریان احمد حسن الیمانی در عراق، که امروزه دامنة تبلیغات و یارگیریاش به استانهای جنوبی ایران نیز رسیده است، نمونة بارزی از این جریانات فرقهای آخرالزّمانگرای وابسته به دستگاههای امنیّتی صهیونی و صلیبیاند.
 
 
جذّابیت مباحث آخرالزّمانی، به ویژه در شرایط سیاسی، اجتماعی سخت و بنبستهای اقتصادی، تا حدّی است که در نیمروزی میتواند جماعت بزرگی را به گرد قطبی، شیخی، مرشدی و مدّعیای جمع کند.
 
 
چنانکه در مقالة سلفی، آلت فعل صلیبی ذکر شد، اجرای پروژة شبیهسازی واقعة ظهور موعود، توسط اتّحاد صلیب و صهیون، تنها یکی از میادین جریانساز سالهای اخیر است که تنها با حضور جریان سلفی مجال تحقّق پیدا میکند.
 
 
در کشاکش رویارویی بزرگ شرق اسلامی با غرب صلیبی، صهیونی، در حالیکه غرب پایان تاریخ خود را به تجربه نشسته و در ازدحام بحرانهای چند وجهی، همة مجال تجدید حیات فرهنگی، تمدّنی را از دست داده است، سران مجامع مخفی و اشرار یهود به خوبی دریافتهاند که تنها اجرای پروژة جعلی شبیهسازی واقعة ظهور موعود و وارد آوردن شرق اسلامی در میدان جنگ آخرالزّمانی آرمگدون، میتوانند برای همیشه خود را از تهدید فرهنگی و تمدّنی شرق اسلامی خلاص کنند.
 
 
وجود باور مذهبی و سنّتی و ظهور منجی موعود در میان مسلمانان و انتظار دیدار این واقعة شریف در این عصر و زمان، به امید خلاصی از همة ظلمها و ستمهای چندوجهی، این امکان را در این منطقة حسّاس از شرق اسلامی فراهم آورده است تا به ناگهان و با مشاهدة نشانههای وقوع این امر عظیم، پای در میدان حادثه بگذارند. درست در همین شرایط است که اتّفاق و اتّحاد صلیب و صهیون میتواند با یک گام بزرگ، ضمن تخلیة همة توان و انرژی نهفته در میان ساکنان این سرزمین در منازعات قومی، قبیلهای و مذهبی، پروژة آرمگدون را عملیاتی کرده و سلطة جهانی خود را در قالب حکومت جهانی بنیاسرائیلی با محوریّت فلسطین اشغالی تکمیل نماید.
 
 
آگاهی مراکز مطالعات مذهبی غربی و یهودی از دریافتهای مهدوی و آخرالزّمانی مسلمانان و امکان شبیهسازی نشانههای یاد شده در روایات، از مسیر وارد آوردن جریانهای سلفی تکفیری، طیّ چند سال اخیر، این امکان را فراهم آورده است تا جمعیّت بزرگی از مسلمانان دچار شبهه شده و گمان برند که حرکت سلفی تکفیری از شام و پس از آن، حمله به عراق، همان واقعة پیشگویی شده در روایات و احادیث آخرالزّمانی اسلامی است.
 
 
سلفیها به خوبی آموزش دیدهاند تا اخبار موجود در روایات و احادیث را نمونهسازی کنند و با قتل عامّ مردم، ذبح مظلومان، مثله کردن اجساد، کینورزی با شیعیان و ... همگان را مطمئن کنند که به راستی، اینان پیشقراولان سفیانیاند که خود را برای همراهی با او در تأسیس دولت اموی شام و عراق مهیّا میسازند.
 
 
اجازه میخواهم عرض کنم، بهرغم بسیاری از شباهتها میان آنچه روایات اسلامی پیشگویی فرمودهاند و این عملههای صلیب و صهیون، نسبتی نیست؛ اگر چه آن ملعون آخرین، سفیانی اموی نیز دستپرودة یهود و مورد حمایت یهودیان خواهد بود. حال چنانچه مسلمانان، به ویژه شیعیان آل محمّد(ص) با این پیش فرض وارد معرکه شوند، پیش از آنکه مجال ضربه زدن جدّی به این جماعت را پیدا کنند و قبل از آنکه مولا و سرورمان اذن قیام پیدا کنند، این مستضعفان در مسلخ طرّاحی شدة ائتلاف خونین نابود میشوند.
 
 
یورش جملة کینورزان، اعمّ از بعثیها، منافقین، بهائیها و سلفیها زیر چتر داعش، کیان شیعیان آل محمّد(ص) را هدف قرار داده است؛ زیرا شیعیان جهادگر، تنها گروه مقابله کننده با حرکتهای تمامیّتخواهانة صلیبی و صهیونیاند و بزرگترین مانع در اجرای آخرین مرحله از پروژة حکومت جهانی یهود.
 
 
شیعیان در ایران، عراق و سوریه، بزرگترین مانع در اجرای طرح خاورمیانة بزرگ و تفکیک کشورهای بزرگی، چون ایران و عراق به هشت کشور کوچکند. بدین سبب است که عرض میکنم، واقعه منحصراً به عراق مربوط نمیشود و در مقابله با این یورشها نمیبایست تردید به خود راه داد. چنانچه این سیل در عراق مهار و دفع نشود، در کمتر از شش ماه «خوزستان» را در خود خواهد گرفت.
 
 
سران صلیب و صهیون از دکترین مغول و استراتژیهای چنگیز و هولاکو در رهبری هجوم ملخوار سلفیها استفاده کردهاند و بدین سبب، شیوة عمل آنها با سایر هجمههای تجربه شده متفاوت است.
 
 
شبیهسازی حرکت داعش و سایر جریانات سلفی در سوریه و شمال «آفریقا» (دامس، جبهة النّصره و...) با جریانات پیشگویی شده در روایات و احادیث آخرالزّمانی در سالهای قبل از ظهور، نمیبایست ما را فریفته و دچار شبهه کند. این پیشفرض عواقبی بس خطرناک دارد. حدّاقل خسارت این شبهه، نومید شدن مستضعفان و شیعیان از ظهور امام(ع) است. بنابر تصریح برخی روایات، شماری از مردم، نادانسته در اثر نومیدی، دل به انکار امام میسپارند.
 
 
گویا دیگر بار، درهای جهاد فی سبیلالله بر مؤمنان آل محمّد(ص) گشوده شده است. دور نیست که همّت و حضور مجاهدان در جبهة نبرد با احزاب (صلیبی، سلفی و صهیونی)، خداوند مکر مکّاران را به خودشان برگردانده و پیروزی و آرامش را به منطقه و سروری را به شیعیان هدیه کند.
 
 
گویا دیگر بار خداوند متعال امتحان و ابتلای مهمّی را فراروی مؤمنان آل محمّد(ص) قرار داده است. دور نیست که با ابزار آمادگی و حضور مجاهدان در صحنة نبرد، همراه با طلب و تقاضا از خداوند برای خارج ساختن مستضعفان از اضطرار و اضطراب بزرگ، درهای رحمت گشوده شده و امام مستضعفان و منجیّ درماندگان، از پس پردة غیبت خارج شوند، مکر یهود را به خودش برگردانند و با نابود ساختن جمیع ملحدان و کافران و ستمکاران، دولت حقة طیّبه را تأسیس و حکومت خلف صالح بر تمام جهان هدیه نمایند.
 
 
هجوم مغولوار ائتلاف صلیب و سلفی و صهیون در شرق اسلامی محدود نمیماند و پس از عراق سایر مناطق را نشانه خواهند رفت.
 
 
بر هیچکس پوشیده نیست که در مقابل کاهلی، انفعال، ندانمکاری و فرصتسوزی مسلمانان و شیعیان، حسب سنّت ثابت الهی، مهاجمان را بر مؤمنان چیره میسازد. واقعهای که برای سالهایی بس دراز و شاید تا به وقت ظهور کبرای امام عصر(عج)، مجال زندگی ساده و بیدغدغه و ترس را از شیعیان میگیرد.
 
 
پینوشتها:
1. «سفیانی»، ص 55.
2. ابن أبی زینب، محمّد بن ابراهیم، «الغیبة للنُّعمانی»، ترجمة غفاری، تهران، صدوق، چاپ: دوم، 1376، ص 290.
3. ابن طاووس، علی بن موسی، «الملاحم و الفتن، یا فتنه و آشوبهای آخرالزّمان»، تهران، إسلامیه، چاپ: اوّل، بی تا. ص 30.
4. همان، ص 2.
5. «الزام النّاصب»، ص 179؛ سلیمان، کامل، «روزگار رهایی»، ج 2، ص 1082.
6. ر.ک. سرمقالة موعود، شمارة 160 و سایت موعود فارسی با آدرسwww.mouood.org.
 
نوع مطلب : مسائل روز جامعه ، عترت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 مرداد 1396 07:28 ب.ظ
Hello to all, it's genuinely a good for me to pay a quick
visit this site, it consists of useful Information.
جمعه 30 تیر 1396 03:14 ب.ظ
Hello every one, here every one is sharing these familiarity, so it's pleasant to read this weblog,
and I used to go to see this website every day.
سه شنبه 24 تیر 1393 02:12 ق.ظ
هر وقت از داعش صحبتی به میان می آید تمام تنم از نفرت می لرزد دلم می خواد فریاد بزنم
-----------------------------------
من همیشه می خوانمتان بخاطر صداقت کلامتان تشکر
جمعه 13 تیر 1393 11:30 ق.ظ
سلام مری. خیلی عالی بود مقاله شون.
خواستم بگم اگر مکر باشه همه این ها که به قرائن شواهد هست این هم در نزد خداست
و مکرو ومکرالله و الله خیر الماکرین.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام. با هدف شرکت موثر و مثبت در فضای مجازی در راستای فرهنگ مهدوی اینجا رو به پا کردم. اما کم کم از همه چیز نوشتم. با ربط و بی ربط. اینجا واسطه ای شد برای پیدا کردن دوستانی از جنس آنها که درقرآن آمده از همنشینی با آنها حسرتی در روز قیامت نخواهم داشت. برای همه دعا میکنم. و از همه التماس دعا دارم. صلوات برای ظهور یادتون نره.
مدیر وبلاگ : زهرای علی
نویسندگان
صفحات جانبی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :